Συνάντηση κατάστασης: ερευνητικό πρόγραμμα MERMAID

in Έρευνα, Εκδηλώσεις διά

Την περασμένη Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε η 4η Συνάντηση Για την Κατάσταση της ΓΟΡΓΟΝΑΣ . Στη θέση DLR στο Neustrelitz, τα μέλη του έργου: το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Συστημάτων Μεταφορών DLR, το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και Πλοήγησης DLR, το Μάρκετινγκ Τεχνολογίας DLR και FleetMon συναντήθηκαν και αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση. Μεταξύ άλλων, προγραμματίστηκε η κοινή εμφάνιση στην εμπορική έκθεση εφοδιαστικής μεταφορών στο Μόναχο από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2019.

Τι είναι η ΓΟΡΓΟΝΑ;

Το ακρωνύμιο MERMAID σημαίνει Χάρτες Θαλάσσιας Δρομολόγησης με βάση τα Δεδομένα AIS. Σε αυτό το ερευνητικό έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR) αναπτύσσει μια μέθοδο για τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό των εύλογων διαδρομών πλοίων. Στόχος είναι να βελτιωθεί η πρόβλεψη των χρόνων άφιξης προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι αλυσίδες εφοδιαστικής και οι αντίστοιχες διαδικασίες για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Γιατί ΓΟΡΓΟΝΑ;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο οι αξιωματικοί του πλοίου και οι ναυτιλιακές εταιρείες τους ενημερώνονται για τον προγραμματισμό του ταξιδιού. Οι αποστολείς και οι μεταφορείς των εμπορευμάτων δεν το γνωρίζουν. Εάν τελικά αλλάξει η ώρα άφιξης, συχνά ενημερώνονται μόνο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα: περιττοί χρόνοι ορθοστασίας και αναμονής και αναποτελεσματικός προγραμματισμός "just-in-time", ο οποίος οδηγεί σε σημαντικό πρόσθετο κόστος.

Για ποιο λόγο είναι απαραίτητα τα δεδομένα AIS;

FleetMon παρέχει τα επίγεια δεδομένα AIS. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του πλοίου, το λιμάνι προορισμού, την τρέχουσα θέση του πλοίου, το μήκος του πλοίου και την τρέχουσα ταχύτητα κρουαζιέρας. Το 2016 παρείχαμε στην DLR περίπου 165 δισεκατομμύρια ανεπεξέργαστα δεδομένα θέσης από πλοία που ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο. Η DLR συνεισφέρει τα ίδια τα δορυφορικά δεδομένα. Χρησιμοποιώντας αλγόριθμους, αυτά τα ανεπεξέργαστα δεδομένα υποβάλλονται σε δοκιμή ευλογοφάνειας. Τα διορθωμένα δεδομένα αποτελούν τη βάση για ένα πακέτο λογισμικού που απεικονίζει ένα δρομολογήσιμο μοντέλο edge-node της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Προστιθέμενη αξία για τον χρήστη: ακριβής πρόβλεψη της ώρας άφιξης του πλοίου και απεικόνιση των διαδρομών.

γερμανική έκδοση:

Statustreffen zum Forschungsprojekt MERMAID

Am vergangenen Montag, den 04.03.2019, fand bereits das 4. Statustreffen zur MERMAID statt. Am DLR-Standort Neustrelitz haben sich die Projektmitglieder: das DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik, das DLR-Institut für Kommunikation und Navigation, das DLR-Technologiemarketing und wir von FleetMon getroffen und zum aktuellen Status ausgetauscht. Geplant wurde u.a. der gemeinsame Auftritt auf der transport logistic Messe in München vom 4. αα 7. Ιούνιος 2019.

Ήταν η ΓΟΡΓΟΝΑ;

Das Akronym MERMAID steht für Χάρτες Θαλάσσιας Δρομολόγησης με βάση τα Δεδομένα AIS. In diesem Forschungsprojekt, welches im Oktober 2017 startete, entwickelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ein Verfahren zur automatisierten Berechnung von plausiblen Schiffsrouten. Ziel ist es, die Prognose von Ankunftszeiten zu verbessern, um so die Logistikketten und entsprechende Prozesse rund um den Seetransport zu optimieren.

Γουόρουμ ΓΟΡΓΟΝΑ;

Meist sind lediglich die Schiffsführung und deren Reedereien ausführlich über die Reiseplanung informiert. Die Versender und Spediteure der Waren haben darüber keine Kenntnis. Kommt es schließlich zur Änderungen der Ankunftszeit, werden diese oft erst kurzfristig informiert. Die Folge: unnötige Stand- und Wartezeiten und eine ineffiziente "Just-in-time" Planung, die zur erheblichen Mehrkosten führt.

Wofür sind die AIS-Daten notwendig?

FleetMon liefert die terrestrischen AIS-Daten. Ντάριν Σιντ U.a. Informationen über den Schiffstyp, der Zielhafen, die aktuelle Schiffsposition, die Schiffslänge und die aktuelle Reisegeschwindigkeit enthalten. Rund 165 Milliarden Positions-Rohdaten von Schiffen, die weltweit im Jahr 2016 unterwegs waren, haben wir dem DLR zur Verfügung gestellt. Die Satelliten-Daten steuert das DLR selbst bei. Mit Hilfe von Algorithmen unterlaufen diese Rohdaten einem Plausibilitätstest. Die bereinigten Daten bilden die Grundlage für eine Software, die ein routingfähiges Kanten-Knoten-Modell des maritimen Verkehrs abbildet. Mehrwert für den Anwender: präzise Ankunftszeitprognose des Schiffes und Visualisierung der Routenverläufe.